SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Công bố phù hợp tiêu chuẩn

STT
Tên điều khoản
Tên tài liệu
1
4 - Bối cảnh tổ chức
2
4 - Bối cảnh tổ chức
3
5 - Chính sách chất lượng
4
5 - Chính sách chất lượng
5
6.1 - Mục tiêu chất lượng
6
6.1 - Mục tiêu chất lượng
7
6.2 - Rủ ro và cơ hội
8
7.1 - Thông tin dạng văn bản
9
7.1 - Thông tin dạng văn bản
10
7.2 - Quy trình nội bộ
11
7.2 - Quy trình nội bộ
12
7.3 - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
13
8.1 Các quy trình giải quyết công việc
14
8.1 Các quy trình giải quyết công việc
15
9.1 - Đánh giá nội bộ
16
10.2 - Đề xuất cải tiến
17
10.2 - Đề xuất cải tiến
18
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn
19
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn
20
Sổ tay chất lượng
21
Kế hoạch áp dụng, cải tiến ISO năm 2023