SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Thông tư 17/05/2021 Bộ Tài chính
2 42/2020/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa trên đường thủy nội địa. Nghị định 08/04/2020 chính phủ
3 94/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Nghị định 13/12/2019 chính phủ
4 84/2019/NĐ-CP quản lý phân bón Nghị định 14/11/2019 chính phủ
5 31/2018/QH14 Luật Trồng trọt Luật 19/11/2018 Quốc hội
6 123/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về diều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghị định 17/09/2018 chính phủ
7 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Nghị định 12/05/2018 chính phủ
8 14/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. Thông tư 07/02/2018 Bộ Tài chính
9 66/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Nghị định 01/07/2016 Chính phủ
10 46/2015/TT-BNNPTNT Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng. Thông tư 15/12/2015 bộ nông nghiệp và PTNT
11 35/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa. Thông tư 14/10/2015 bộ nông nghiệp và PTNT
12 21/2015/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Thông tư 08/06/2015 bộ nông nghiệp và PTNT
13 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thông tư 13/11/2014 bộ nông nghiệp và PTNT
14 202/2013/NĐ-CP quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT Nghị định 27/11/2013 chính phủ
15 41/2013/QH13. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Luật 25/11/2013 Quốc hội
16 41/2013/QH13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Luật 25/11/2013 Quốc hội
17 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Nghị định 14/11/2013 chính phủ
18 55/2012/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư 31/10/2012 bộ nông nghiệp và PTNT