SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Đồng bộ dữ liệu

Bạn không có quyền trên chức năng. Vui lòng liên hệ quản trị.

Điều khoản chứng nhận

STT
Tên điều khoản
Chức năng hiển thị
Ghi chú
Thứ tự ưu tiên
Trạng thái
Hành động
1
4 - Bối cảnh tổ chức
Bối cảnh tổ chức
2
5 - Chính sách chất lượng
Chính sách chất lượng
3
6.1 - Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng
4
6.2 - Rủ ro và cơ hội
Tải lên tập tin
5
7.1 - Thông tin dạng văn bản
Tải lên tập tin
6
7.2 - Quy trình nội bộ
Tải lên tập tin
7
7.3 - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
Tải lên tập tin
8
8.1 Các quy trình giải quyết công việc
Tải lên tập tin
9
8.2 - Kết quả giải quyết công việc
Tải lên tập tin
10
9.1 - Đánh giá nội bộ
Chương trình đánh giá
11
9.2 - Xem xét của lãnh đạo
Xem xét lãnh đạo
12
10.1 - Sự không phù hợp và hành động khắc phục
Tải lên tập tin
13
10.2 - Đề xuất cải tiến
Cải tiến
14
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn
Công bố phù họp tiêu chuẩn
15
Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022
Tải lên tập tin
16
Sổ tay chất lượng
Tải lên tập tin
17
Kế hoạch áp dụng, cải tiến ISO năm 2023
Tải lên tập tin
18
Quyết định kiện toàn BCĐ ISO
Tải lên tập tin
19
Báo cáo ISO 6 tháng đầu năm
Tải lên tập tin